Opći uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne Novine; 107/07, 144/12, 14/14, 32/19), trgovačko društvo Khalas SP d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Vilima Korajca 25, OIB: 26104144943 u Zagrebu, dana 13. svibnja 2024. godine, donosi slijedeće

OPĆE  UVJETE  POSLOVANJA

1. POJMOVI

Značenje pojmova sadržanih u ovim Općim uvjetima poslovanja:
 • Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo Khalas SP d.o.o. u čijem su vlasništvu Khalas nekretnine, zastupano po Snježani Piršl, direktoru, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica Vilima Korajca 25, OIB: 26104144943, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  licencirana je agencija za posredovanje u prometu nekretninama, KLASA: UP/I-330-01/23-01/577, URBROJ: 517-08-1-1-1-24-3 od 12. siječnja 2024. godine te je upisana u Registar posrednika u prometu nekretnina u Republici Hrvatskoj koji vodi Hrvatska gospodarska komora (u daljnjem tekstu: Posrednik).
 • Agent posredovanja u prometu nekretninama je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Agent).
 • Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (Prodavatelj, Kupac, Zakupnik, Zakupodavac, Najmodavac, Najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretninama – u daljnjem tekstu: Nalogodavac).
 • Treća osoba je pravna ili fizička osoba koju Posrednik u prometu nekretninama nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojima je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
 • Posredovanje u prometu nekretnina su radnje Posrednika koje se tiču povezivanja Nalogodavca i Treće osobe, te priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr. (u daljnjem tekstu: Posredovanje).
 • Posrednička naknada je iznos koji se Nalogodavac obvezao isplatiti Posredniku za izvršenu uslugu posredovanja

2. OPĆE ODREDBE  

Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu OUP) uređuje se poslovni odnosi, tj. uzajamna prava i obaveze između Posrednika i Nalogodavca koji stupaju u ugovorni odnos posredovanja u prometu nekretninama.
 • OUP se primjenjuju uz i sastavni su dio pojedinačnih Ugovora o posredovanju sklopljenim s Nalogodavcima. Ako se pojedinačni Ugovor s Nalogodavcem razlikuje od odredaba OUP, primjenjuju se odredbe pojedinačnog Ugovora.
 • Opći uvjeti su objavljeni na mrežnoj stranici Posrednika www.khalas-nekretnine.hr
  3. PONUDA NEKRETNINA  

Ponuda nekretnina Posrednika i sve informacije o nekretnini temelje se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od Nalogodavca, tj. vlasnika ili osobe ovlaštene za davanje naloga za ponudu nekretnine na prodaju, u zakup ili najam.
Nalogodavac se obvezuje dati Posredniku potpune i točne informacije i podatke o nekretnini te valjane i istinite isprave koje se odnose na kakvoću, legalnost, vlasništvo i druga stvarna prava vezana za predmet posredovanja te snosi isključivu i punu odgovornost za istinitost i točnost svih podataka o predmetu posredovanja, kao i osobnih podataka danih Posredniku vezanih uz pravni posao za koji Posrednik posreduje.
Nalogodavac kao prodavatelj, zakupac ili najmodavac prihvaća da snosi svu odgovornost koja bi proizlazila ili bila posljedica povrede odredbi iz prethodnog stavka.
Nalogodavac kao kupac, zakupnik ili najmoprimac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da oglašena nekretnina nije više u ponudi za prodaju, zakup i najam, te da za takve slučajeve Posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost.
U slučaju da je primatelj ponude Posrednika već od ranije upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je odmah i bez odgode o tome obavijestiti Posrednika, u protivnom je, u slučaju sklapanja pravnog posla za tu nekretninu, obvezan u cijelosti ispuniti ugovorne obveze prema Posredniku.

 4. UGOVOR O POSREDOVANJU  

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina je pisani dokument kojim se Posrednik obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor o ekskluzivnom (isključivom) posredovanju obvezuje Nalogodavca da će pravni posao za nekretninu za koju je ugovoreno ekskluzivno (isključivo) posredovanje obaviti isključivo preko Posrednika. U slučaju da Nalogodavac mimo Posrednika sklopi pravni posao za nekretninu za koju je ugovoreno isključivo posredovanje, dužan je Posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom trajanja Ugovora. Prilikom zaključivanja Ugovora o ekskluzivnom (isključivom) posredovanju u prometu nekretnina, Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
U Ugovoru se navode podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi, rokovima i uvjetima isplate posredničke naknade, te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja. Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.
Posrednik može prenijeti ugovor o posredovanju u prometu nekretnina na druge posrednike ako tako ugovore posrednik i nalogodavac. U tom slučaju nalogodavac ostaje u ugovornome odnosu samo s Posrednikom s kojim je sklopio ugovor, a Posrednik će Nalogodavcu predati popis posrednika na koje se Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina prenosi.
Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci.
Prijevremeni raskid ugovora je moguć pisanim putem preporučenom poštom s povratnicom na adresu sjedišta Posrednika. Ukoliko Nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana Posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali do raskida ugovora, a koji se odnose na troškove oglašavanja, materijalne troškove i drugo, a sve ukoliko su isti ugovoreni i ukoliko su nastali.
 

 5. OBAVEZE POSREDNIKA
 

 •  Zaključiti pisani Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem
 • Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom i stanjem na tržištu za slične nekretnine, te upozoriti Nalogodavca na nedostatke na nekretnini
 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te provjeriti istinitost podataka u zemljišnim knjigama;
 • Izvršiti uvid u ostalu dokumentaciju o nekretnini koja se odnosi na zakonitost građenja, namjenu i uporabu građevine
 • U slučaju da je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište;
 • Upoznati Nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 • Nastojati naći Treću osobu i dovesti u vezu s Nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;
 • Omogućiti pregled nekretnina, organizaciju i vođenje potencijalnih kupaca / najmoprimaca / zakupnika prilikom razgledavanja nekretnine, posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;
 • Osigurati pravnu podršku i pravovremenu izradu Predugovora o kupoprodaji / Ugovora o kupoprodaji / Tabularne izjave / Ugovora o zakupu nekretnine / Ugovora o najmu nekretnine,
 • Koordinirati sastanak i prisustvovati kod zaključenja pravnog posla i ovjere Predugovora / Ugovora u uredu javnog bilježnika
 • Prisustvovati i sastaviti Zapisnik o primopredaje nekretnine
 • Osobne podatke Nalogodavca kao i podatke o nekretnini za koju se posreduje čuvati kao poslovnu tajnu i ne dijeliti ih s Trećim osobama, osim ako se radi o Trećim osobama koje su zainteresirane za ugovaranje pravnog posla u vezi s nekretninom za koju se posreduje.

6. OBAVEZE NALOGODAVCA


Neovisno o tome je li u ulozi Nalogodavca prodavatelj / zakupac / najmodavac ili kupac / zakupnik / najmoprimac ima sljedeće obaveze:

 • Dati Posredniku na uvid važeću identifikacijsku ispravu koja dokazuje njegov identitet
 • Istodobno sa sklapanjem pravnog posla za nekretninu za koju se posreduje (Predugovora ili Ugovora) isplatiti Posredniku dogovorenu Naknadu.
 • Naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
 • Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika
 • Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne sve bitne informacije i  podatke o nekretnini,  što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
 • Dati na uvid Posredniku sve isprave koje dokazuju vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo kao i lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dokaze o ispunjavanju obveza prema Trećoj strani.
 • Upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
 • Osigurati Posredniku i Trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine.
 • Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao.
 • Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od ugovorene naknade.
 • Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

7. POSREDNIČKA NAKNADA
 
 • Posrednik stječe pravo na Naknadu u cijelosti istodobno sa zaključenjem prvog pravnog posla za koji je posredovao, pri čemu se zaključenjem pravnog posla smatra i sklapanje Predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezale sklopiti glavni Ugovor o kupoprodaji, zamjeni, najmu, zakupu ili drugi ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja.
 • Nalogodavac je obvezan platiti Naknadu Posredniku, i kad je s Trećom osobom na koju mu je ukazao Posrednik, i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i s posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.
 • Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu sa Trećom osobom ako je:
  • neposredno odveo ili uputio potencijalnog kupca/najmoprimca u razgledavanje predmetne nekretnine,
  • priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine
  • organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
  • Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona ili e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla
 • Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora i u slučajevima kada Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.
 • Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu), dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.
 • Nalogodavac se obvezuje Posredniku isplatiti Naknadu i u slučaju da Ugovor za posredovani pravni posao sa Nalogodavac sklopi, odnosno kupoprodajnu cijenu, najamninu ili cijenu zakupa, isplati bilo koja fizička ili pravna osoba koja je povezana bilo bračno, izvanbračno ili rodbinski, bilo članski, bilo s organima upravljanja ili na bilo koji drugi način sa Trećom osobom, kupcem, prodavateljem, najmodavcem, najmoprimcem, zakupodavcem ili zakupnikom, koju je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavac radi sklapanja kupoprodajnog ugovora ili radi bilo kojeg drugog posredovanog posla, bez obzira da li je ta povezana osoba sama sudjelovala u pregovorima oko sklapanja kupoprodajnog ugovora ili bilo kojeg drugog posredovanog posla.

8. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA


Posrednik Khalas SP d.o.o. u čijem vlasništvu su Khalas nekretnine je spreman za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija).
 

9. OSOBNI PODACI I ZAKONSKE OBVEZE POSREDNIKA
 
 • Posrednik Khalas SP d.o.o. u čijem vlasništvu su Khalas nekretnine prikuplja osobne podatke Nalogodavca koji su mu nužni radi izvršenja usluge posredovanja. Posrednik postupa s osobnim podacima Nalogodavca u skladu sa svim važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
 • Nalogodavac daje svoju izričitu privolu Posredniku da može koristiti, upisivati i obrađivati osobne podatke (ime i prezime odnosno tvrtka, adresa prebivališta odnosno sjedište i poslovna adresa, OIB, kontakt telefon, adresa elektroničke pošte, ostali podaci sadržani na Identifikacijskoj ispravi), koji su potrebni radi pravilnog izvršenja i naplate usluge.
 • Nalogodavac je upoznat da je obrada njegovih osobnih podataka nužna za izvršavanje obveza koje Posrednik ima prema Zakonu o posredovanju prometa nekretninama i Zakonu o pranju novca i financiranju terorizma.

10. PRIGOVORI
​​​​​​​

Posrednik Khalas SP d.o.o. (Khalas nekretnine) sukladno čl.8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03, NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12) korisnicima posredničkih usluga omogućava pravo na prigovor.
Korisnici posredničkih usluga mogu ostvariti pravo na prigovor pisanim putem:
1. elektroničkom poštom na adresu info@khalas-nekretnine.hr
2. poštom na adresu sjedišta Posrednika Khalas SP d.o.o., Vilima Korajca 25, 10 090 Zagreb
Na prigovor će im biti odgovoreno najkasnije u roku od 15 dana.

11. CJENIK

a) KUPOPRODAJA – provizija se naplaćuje u navedenom postotku od ugovorene kupoprodajne cijene
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 3 %
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PRODAJA: Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
1,5 – 3 % (minimalno 1.000 EUR)
​​​​​​​KUPNJA: Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
1,5 – 3 % (minimalno 1.000 EUR)
​​​​​​​ZAMJENA: Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 1,5 -3% (minimalno 1.000 EUR) od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom

b) ZAKUP I NAJAM naplaćuje se u postotku od ugovorene mjesečne najamnine ili zakupa
​​​​​​​IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od Najmodavca / Zakupodavca
100% Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više
​​​​​​​UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od Najmoprimca / Zakupnika
100% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

c) OSTALI POSLOVI DOGOVORENI S NALOGODAVCEM: 50 EUR / sat

12. ZAVRŠNE ODREDBE
 
​​​​​​​Na odnose između Posrednika i Nalogodavca koji proizlaze iz Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, a koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i opće odredbe  Zakona o obveznim odnosima.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja i ostaju na snazi do donošenja novih/izmijenjenih Općih uvjeta.
Eventualne sporove između posrednika i nalogodavca nastojati će se riješiti mirnim putem, a u protivnom nadležan je stvarnonadležni sud u Zagrebu.


U Zagrebu, dana 13.5.2024.

Khalas SP d.o.o.
Khalas nekretnine